Airat (Amuzgi - Triada)
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

# 567654     Color: black     Born: 2011     Line: Sovkhoz-2

Birthplace: Naib Idris farm stud

   Amuzgi
black, 2001
1095 Polot
d.buckskin, 1985
1010 Sovhoz 2nd 871 Gindekush  
1630 Okis
2051 Saharnaja 936 Yalta
1843 Sabyrli
1903 Aria
bay, 1980
883 Kaltaman 828 Fakirpelvan
1281 Kyrmyzy
1899 Alycha 858 Ametist
1412 Aina
 Triada
bay, 1997
1056 Dasht
bay, 1984
943 Arslan 697 Gelishikli
1112 Alsona
1769 Dorbaital 883 Kaltaman
1488 Djakhan
2952 Tuichi 36
bay, 1989
995 Kerzi 896 Kerogli
1603 Maja
2471 Tanga 870 Garem 11
1834 Pariza
Saburbek