Ganimed-Naib (Gjaurs - Mechta)
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

# 567567     Color: Perlino     Born: 2014     Line: Posman

Birthplace: Naib Idris farm stud

   Gjaurs
g.buckskin, 2000
1150 Gaigisyz
d.buckskin, 1988
990 Karaman 895 Kermek  
1689 Fialka
2063 Syjagyl 685 Angar
1668 Syjahat
2640 Garuda
bay, 1994
1031 Akhmed 960 Muhtar
1416 Aishat
1752 Gunym 919 Sere
1462 Gubdenli
 Mechta
buckskin, 1998
1126 Alaman 8
bay, 1991
1095 Polot 1010 Sovhoz 2nd
2051 Saharnaja
2109 Aikhanum 986 Derbent
1867 Feja 2nd
2835 Mesele 2
palomino, 1990
1029 Anchar 919 Sere
1408 Agava
2372 Mahmansi 26 910 Opal
1614 Merdjen
Saburbek